Założenia programowe

Dokładamy starań, aby szkolenia opracowywane i przeprowadzane prez specjalistów Centrum Dobrego Wychowania były odpowiedzią na wyzwania współczesnej edukacji i aktualne problemy szkół.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty szkoleń?

Podstawy teoretyczne – wskazujemy na konkretne koncepcje naukowe, z których czerpiemy opracowując tematy szkoleń i szczegółowe treści. Wskazujemy na ważne źródła, które poszerzają zakres omawianej tematyki

Trafność tematów i wykorzystywanych przykładów – dokładamy starań, aby nasze szkolenia odpowiadały na aktualne potrzeby szkół i stanowiły pomoc w realizacji wyzwań stojących przed nauczycielami.

Porady praktyczne – każde szkolenie to okazja do ćwiczenia zdobytej wiedzy już w trakcie spotkania szkoleniowego, część praktyczna to ważna część każdego szkolenia. Ponadto przekazujemy materiały i narzędzia pracy, gotowe do wykorzystania podczas lekcji i działań z klasą.

Zaangażowani i oddani sprawie trenerzy – z dużą starannością wybieramy kadrę trenerską, pracujemy z ludźmi z pasją i dużym zaangażowaniem. 

Co jest dla nas najważniejsze?

Wszystkie szkolenia z naszej oferty bazują na koncepcji Dobrego Wychowania, w myśl której:

1. Uczeń jest podmiotem wychowania i nauczania.

2. Zawód nauczyciela jest zawodem o szczególnym znaczeniu społecznym, to od nauczycieli zależy przyszłość ekonomiczna, społeczna i kulturalna każdego kraju.

3. Edukacja i wychowanie to dwa przenikające się i nierozłączne procesy. Podstawą sukcesu edukacyjnego ucznia jest trafny, dostosowany do jego dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i społecznej dobór treści programowych i metod pracy.

4. Optymalnym środowiskiem do rozwoju dla każdego młodego człowieka jest zgrana, bezpieczna i zintegrowana wokół wspólnego celu grupa (wspólnota klasy).

5. Rolą nauczycieli jest praca nad rozwijaniem w uczniach motywacji wewnętrznej.

6. Szkoła powinna w sposób systemowy stwarzać uczniom warunki do diagnozowania swoich predyspozycji, mocnych i słabszych stron, a także rozwijać zainteresowania.

7. Kompetencje społeczne są warunkiem sukcesu na rynku pracy, dlatego czas spędzony w szkole musi być szansą na ich rozwój.

8. Jedną z najważniejszym kompetencji społecznych jest umiejętność budowania i pracy na rzecz różnych wspólnot (klasy, szkoły, rodziny, narodu, a w przyszłości miejsca pracy)

048 (Copy)
Nasze szkolenia mają na celu rozwój umiejętności nauczyciela o kompetencje pracy tutoringowej z uczniem, której rezultatem jest sytuacja gdy:

UCZEŃ:

- umie działać zgodnie z wartościami
- jest świadomy swoich mocnych i słabych stron
- potrafi określić swoje zainteresowania i przygotować plan ich rozwoju,
- posiada kluczowe kompetencje społeczne m.in komunikacji, współpracy w zespole,
- ma poczucie własnej wartości
- zna i rozumie koncepcję uczenia się przez całe życie, chce się rozwijać (widzi wartość w swoim rozwoju i w osiąganiu nowych kompetencji),
- ma dużo doświadczeń (brał udział/zorganizował wiele przedsięwzięć, sprawdził się w konkretnych zadaniach, potrafi wymienić listę tych zadań, w myśl zasady: trening czyni mistrza; potrafi wyciągać wnioski zarówno z sukcesów jak i porażek),
- ma poczucie własnej skuteczności (niewiedza nie jest czymś, co ucznia ogranicza, uczeń wie, że jest w stanie się nauczyć nowej rzeczy, wierzy w swoje możliwości, znajduje sposoby na poradzenie sobie z konkretną sytuacją),
- dobrze wywiązuje się ze swoich zadań (nawet jeżeli nie posiada umiejętności specjalistycznych, wie, że jest w stanie nadrobić braki, szybko się nauczyć pracy na wysokim poziomie),
- jest odpowiedzialny za zadania, potrafi je wykonać dobrze i na czas,
- potrafi planować (potrafi rozłożyć duże zadanie na czynniki pierwsze, a w przyszłej pracy zawodowej wie jak dobrze zaplanować swój dzień, umie dzielić zadania na etapy, jest sprawny w tym żeby myśleć co ma zrobić po kolei).