Szkolenia dla nauczycieli i wychowawców 

Oferta dla grup zorganizowanych

Szkolenia online w formie spotkania z trenerem CDW

Zależy nam na tym, aby każdy nauczyciel posiadał wiedzę i kompetencje ułatwiające pracę z uczniami, szczególnie w trakcie nauki zdalnej. Chcemy, aby był dla nich prawdziwym autorytetem, który pomoże rozwinąć kompetencje przydatne w dorosłym życiu

Kto poprowadzi szkolenia?

Adrianna Lalak - Włosek

Specjalista ds. kursów i szkoleń CDW. Psycholog, certyfikowany edukator warsztatów dot. umiejętności wychowawczych dla rodziców. W centrum odpowiada za ofertę szkoleniową dla dorosłych, tworzy i prowadzi szkolenia dla przedstawicieli kadry oświaty.

502 928 477

adrianna.lalak@cdw.edu.pl

Co inni mówią o nas

Dużo uporządkowanej, przydatnej wiedzy będącej punktem wyjścia do ćwiczeń praktycznych, warsztatowych z użyciem technologii TIK. Praca w zespołach, do tego różnych, dała możliwość kontaktu (choć zdalnego) z innymi uczestnikami/nauczycielami, wspólnej dyskusji w poszukiwaniu rozwiązań. Tempo, choć pozornie może wydawać się wolne, to dostosowane do sytuacji; daje wrażenie potrzeby wyhamowania, wyciszenia, porządkowania (ogromny w tym udział Pani Adrianny). Upływający czas utworzył przestrzeń
do refleksji i samoświadomości w tym aspekcie. A oto przecież chodziło! Dodatkowo profesjonalnie przygotowane, estetyczne i przejrzyste materiały, udostępnione przed szkoleniem, przydatne do pracy nad sobą i do wykorzystania w pracy z uczniami. Szkolenie warte polecenia.

Elżbieta Domasik

Olecko

Jestem pozytywnie zaskoczona sposobem podejścia do poszczególnych modułów szkolenia i poziomem metodycznym i edycyjnym materiałów dydaktycznych.

Donata Dzimińska-Bizub

Jaworzno

Jeszcze raz dziękuję za możliwość udziału w szkoleniu, które jako jedyne w bieżącym roku szkolnym powodowało mój rozwój. Dodatkowo jest mi bardzo przyjemnie że zdobyłam nagrodę.

Marta Oleśkiewicz

Lublin

Blok tematyczny: Nauczyciel - Lider grupy

Temat szkolenia: "Cztery wymiary budowania autorytetu wśród dzieci i młodzieży"

W trakcie szkolenia opowiemy o tym jak być autorytetem dla dzieci i młodzeży, ale również o tym, jak bycie prawdziwym autorytetem ułatwia pracę z uczniami. To skondensowana, praktyczna wiedza na temat budowania relacji z uczniem i grupą. Odpowiada na pytania jak być przykładem, ekspertem i przyjacielem grupy.

Wychowawca zawsze postrzegany jest jako lider, dlatego powinien od początku z pełną świadomością wchodzić w rolę lidera grupy i budować swój autorytet. Każdy uczeń najlepiej funkcjonuje w dobrze zorganizowanej grupie, jest wówczas bardziej zmotywowany do działania, rozwija się indywidualnie i społecznie.

Dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

CELE SZKOLENIA:
- Przedstawienie korzyści budowania autorytetu wśród dzieci i młodzieży.
- Pokazanie różnicy pomiędzy autorytetem formalnym i nieformalnym.
-Przedstawienie 4 wymiarów budowania autorytetu wśród dzieci i młodzieży.

W czasie szkolenia odpowiadamy na pytania:
- jak budować prawdziwy autorytet wśród dzieci i młodzieży
- czym różni się autorytet formalny od nieformalnego
- jaki wpływ na budowanie autorytetu mają wartości, cele i oczekiwania nauczycieli
- jak budować relację z uczniem
- jak być przykładem dla ucznia, czyli jak mieć realny wpływ na kształtowanie postaw młodego człowieka
- jak być ekspertem dla ucznia.

Wprowadzenie teoretyczne i część praktyczna w zakresie następujących tematów:

- autorytet – definicja i znaczenie

- co składa się na autorytet

- jakie są podstawowe kompetencje w pracy z grupą

- cechy psychiki ludzkiej

- człowiek jako istota społeczna

- cechy nauczyciela będącego ekspertem, przykładem i przyjacielem ucznia

 

Przeczytaj o tym więcej na naszym blogu:

Autorytet nauczyciela

Szkolenie może być prowadzone w formie online lub w formie stacjonarmej (w miejscu wskazanym przez klienta /np. szkoła/ szkolenie  trwa 4 godziny lekcyjne - 4 x 45 min). 

Blok tematyczny: Nauczyciel - Lider grupy

Temat szkolenia: "Przepis na zgraną klasę, czyli 5 cech dobrej grupy - jak zbudować i utrzymać zgraną klasę w trakcie lekcji online?"

Szkolenie to skondensowana, praktyczna wiedza na temat zasad tworzenia zgranej i zmotywowanej grupy. Daje podstawy do budowania klasy, w której uczniowie chętniej i skuteczniej realizują cele, działają na wspólny sukces i tworzą przyjazne środowisko do rozwoju.

Dobrze funkcjonująca grupa klasowa, to „wielki sprzymierzeniec” w procesie wychowawczym. Młodzi ludzie dopiero w dobrej grupie właściwie się rozwijają.

Zgrana klasa, to grupa osób, z którą wszyscy chętnie współpracują. Uczniowie nawzajem się wspierają, a czas spędzony w szkole odbierają jako cenny i potrzebny. Grupa rówieśników jest najlepszym środowiskiem rozwoju młodego człowieka, daje poczucie bezpieczeństwa, jest miejscem uczenia się odpowiedzialności za siebie i innych, nauki wyznaczania i osiągania celów oraz wspólnej pracy zespołowej. Dobra grupa to najlepsze środowisko, którego pożąda każdy człowiek.

Dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

Szkolenie ma za zadanie rozwinąć warsztat zawodowy nauczyciela o kompetencje w zakresie budowania zgranych zespołów klasowych. W czasie szkolenia każdy jego uczestnik, pozna 5 najważniejszych elementów dobrze funkcjonujących klas oraz dowie się:

• jak budować zgraną klasę, ukierunkowaną na osiągnięcie wspólnych korzyści i sukcesów
• jak postawiać klasie atrakcyjny i motywujący cel
• jak skutecznie i rozwojowo dzielić zadania w grupie
• co zrobić, aby uczniowie respektowali normy społeczne (np. sposoby na utrzymanie ciszy w klasie)
• jak stworzyć przyjazne miejsce, z którym grupa będzie się utożsamiać i w którym będzie chętnie współpracować

Program szkolenia jest zgodny z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa dając praktyczne wskazówki na to jak zapewnić w szkole działania zmierzające do kształtowania postaw i respektowania norm społecznych.

Program szkolenia:
- definicja dobrej grupy
- znaczenie grupy w życiu młodego człowieka
- rola nauczyciela i wychowawcy w grupie
- postawy wobec zaangażowana w grupie
- fazy funkcjonowania grupy
- 5 cech dobrej grupy – zasady tworzenia zgranej i zmotywowanej grupy
- jak postawić klasie atrakcyjny i motywujący cel
- jak skutecznie i rozwojowo dzielić zadania w grupie
- co zrobić, aby uczniowie respektowali normy społeczne
- jak stworzyć przyjazne miejsce, z którym grupa będzie się utożsamiać i w którym będzie chętnie współpracować

Przeczytaj o tym więcej na naszym blogu:

1) Jak postawić grupie motywujący cel?

2) Jak skutecznie i rozwojowo dzieliś zadania w zespole?

Szkolenie może być prowadzone w formie online lub w formie stacjonarmej (w miejscu wskazanym przez klienta /np. szkoła/ szkolenie  trwa 4 godziny lekcyjne - 4 x 45 min). 

Blok tematyczny: Nauczyciel - Lider grupy

Temat szkolenia: "Jak zmotywować uczniów do pracy? Sposoby motywowania uczniów - znaczenie motywacji wewnętrznej w procesie edukacji."

Najlepszy nauczyciel to taki, który potrafi wzbudzić wśród swoich uczniów motywację do nauki. Ale przecież prawdziwa motywacja, to drzwi otwierane od środka. Jak uczeń sam nie chce, to co my możemy zrobić? No właśnie, jak to zrobić, żeby uczeń sam chciał? Jak budować motywację wewnętrzną?

Dzieci i uczniowie nie staną się wyznawcami prawd i zasad, które chcemy im przekazać, dopóki ich motywacja nie będzie pochodziła z wewnętrznego źródła kontroli, czyli dopóki nie stworzymy im środowiska sprzyjającego motywacji wewnętrznej. Uczniowie, jak i wszyscy ludzie lubią robić rzeczy, w których widzą sens, które do czegoś prowadzą. Nikt nie lubi, kiedy ktoś nam mówi co mamy robić, wolimy sami podejmować decyzje, a jak już ją podejmiemy, to jesteśmy bardziej konsekwentni w tym co robimy.

Dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

Szkolenie ma za zadanie rozwinąć warsztat zawodowy nauczyciela o kompetencje w zakresie
budowania środowiska sprzyjającego motywacji wewnętrznej uczniów oraz rozwijania zainteresowań uczniów wiedzą przedmiotową poprzez wykorzystanie ciekawych i skutecznych metod rozbudzania pasji.

Najważniejsze tematy szkolenia:

- korzyści budowania środowiska sprzyjającego motywacji wewnętrznej uczniów

- czynniki sprzyjające budowaniu motywacji wewnętrznej uczniów

- sposoby motywowania, wspierania i zachęcania uczniów do współpracy

- motywowanie uczniów podczas nauczania zdalnego

- zalety, zasady i przykłady metod aktywizujących

Przeczytaj o tym więcej na naszym blogu:

Wielki Rower – czyli jak robić angażującą edukację i uruchamiać motywację do nauki

Szkolenie może być prowadzone w formie online lub w formie stacjonarmej (w miejscu wskazanym przez klienta /np. szkoła/ szkolenie  trwa 4 godziny lekcyjne - 4 x 45 min). 

 

Blok: Nauczyciel - Tutor

W tym bloku szkolenia dotyczą indywidualnej pracy z uczniem (członkiem klasy) i mają za zadanie rozwinąć umiejętności nauczyciela o kompetencje pracy tutoringowej z uczniem. 

Nauczyciel jako tutor:

- kształutuje u ucznia poczucie własnej skuteczności; 

- stawia adekwatne wymagania; 

- obiektywnie ocenia działania ucznia; 

- rozpoznaje predyspozycje, talenty i mocne strony ucznia;

- zachęca do samodzielnego krytyczneo myślenia.

Blok tematyczny: Nauczyciel - Tutor

Temat szkolenia: "Jak oceniać? - sprawiedliwe i motywujące ocenianie, udzielanie informacji zwrotnej, chwalenie i docenianie uczniów."

Jako nauczyciele czy rodzice często, mimo najlepszych chęci, zniechęcamy dzieci, powodując u nich bezsilność i brak wiary we własne możliwości. Komunikaty, które odbierają nasze dzieci, powodują budowanie u nich przekonań o nich samych - jaki jestem?, o otaczającym ich świecie - jacy są inni ludzie i świat, w którym funkcjonuję? I jakie w związku z tym podejmuję w życiu decyzje? Zbyt często zamiast słuchać, mówimy uczniom co się stało, dlaczego tak się stało i co powinni zrobić, a nawet jak powinni się czuć. Bardzo często oczekujemy od innych, że się domyślą o co nam chodzi i czego potrzebujemy. Jeśli staramy się zrozumieć innych, inni będą się starać zrozumieć nas.

Budowanie z wychowankami prawdziwych relacji, opartych na rozumieniu, szczerym docenianiu i budowaniu motywacji wewnętrznej, a nie kontroli pomaga redukować lęk szkolny i sprawia, że uczniowie wkładają większy wysiłek w pracę nad swoim rozwojem.

Dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

Szkolenie ma za zadanie rozwinąć warsztat zawodowy nauczyciela o kompetencje w zakresie udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz motywującego oceniania i doceniania prac i zachowań uczniów. Pokazuje mechanizmy oceniania i ich wpływ na pracę i samoocenę uczniów.

Szkolenie zawiera praktyczne metody i odpowiedzi na pytania:

• jak oceniać działania i rezultat, bez oceniania osoby
• jak oceniać obiektywnie i brać pod uwagę indywidualne predyspozycje uczniów
• dlaczego warto oddzielić oceny od nagród i kar
• jak podsumowywać indywidualne oraz grupowe wysiłki edukacyjne
• dlaczego chwalenie może działać demotywująco – pochwała a zachęta
• jak nasze nastawienie wpływa na nasze działanie

 

Przeczytaj o nas więcej na naszym blogu:

Jak udzielać informacji zwrotnej, chwalić i doceniać

Szkolenie może być prowadzone w formie online lub w formie stacjonarmej (w miejscu wskazanym przez klienta /np. szkoła/ szkolenie  trwa 4 godziny lekcyjne - 4 x 45 min).