Szkolenie dla nauczycieli, wychowawców i animatorów

Teraz również online!

Dlaczego szkolenia?

Świat zmienia się w olbrzymim tempie. Codziennie słyszymy o nowych odkryciach, a pojęcie nauki przez całe życie jest aktualne jak nigdy wcześniej. Szkolenia dla nauczycieli, opracowane przez zespół Centrum Dobrego Wychowania mają za zadanie wesprzeć szkoły i nauczycieli w trudnym zadaniu edukacji młodego pokolenia, realizowanym w warunkach szybko zmieniającego się świata.

Nasze szkolenia

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty szkoleń?

Korzyści z udziału w naszych szkoleniach

Lider grupy, autorytet, a może tutor?
Co to w zasadzie znaczy? Jak to wykorzystać w praktyce?

Każdemu zależy na tym, aby dobrze "poprowadzić" swoją grupę, tak aby każdy czuł się w niej dobrze. Ale jak to zrobić? Co to znaczy? Jak wejść w rolę lidera grupy, jak budować relacje z uczniem? Jak inspirować uczniów swoim przykładem?

Nasze szkolenia mają za zadanie podnosić kompetencje nauczycieli i wychowawców w zakresie pracy z grupą, ale również z indywidualnym uczniem. Szkolenie stwarza możliwość zdobycia wiedzy, narzędzi i również przećwiczenia tego w praktyce.

Nasze szkolenia przeprowadzane są w formie stacjonarnej lub online - na żywo. W trakcie szkolenia pracujemy metodami warsztatowymi z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia zawodowego uczestników. Ćwiczenia zaprojektowane są zgodnie z koncepcją uczenia się przez doświadczenie Davida Kolba.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat udziału w szkoleniu.

Dlaczego blok Nauczyciel - Lider?

Każdy człowiek, a szczególnie w okresie dorastania, najlepiej funkcjonuje w dobrze zorganizowanej grupie, jest wówczas najbardziej zmotywowany do działania, rozwija się indywidualnie i społecznie. W źle zorganizowanej grupie jest dokładnie odwrotnie, każdy traci chęci do działania, do pracy, traci energię na konflikty, psychika zaczyna być bardziej skoncentrowana na problemach, przestaje osiągać sukcesy. Dlatego rolą nauczyciela i wychowawcy jest docenienie siły grupy, jej dynamiki, mechanizmów społecznych, które w każdej grupie silnie oddziałują na jej członków.

Dlatego nasze szkolenia w bloku NAUCZYCIEL - LIDER mają za zadanie rozwinąć warsztat zawodowy nauczyciela o kompetencje w zakresie budowania zgranych zespołów klasowych, jako niezbędnego warunku sukcesu edukacyjnego. Wiedza o podstawowych 5 cechach dot. poprawnego konstruowania i budowania grupy należy do kanonu wiedzy każdego nauczyciela – lidera.

Nauczyciel lider powinien mieć wiedzę i znać narzędzia do tego, aby stawać się prawdziwym autorytetem, wzbudzać wśród uczniów motywację wewnętrzną, budować skuteczną komunikację z uczniem jako bazę do budowania dobrej relacji, co przekłada się na wzajemne zrozumienie, współpracę i dążenie do tych samych celów edukacyjnych i rozwojowych.

Dlaczego blok Nauczyciel - Tutor?

Od dłuższego czasu dostrzegamy tendencje do zwiększania indywidualizacji nauczania, odkrywania i wykorzystywania indywidualności uczniów, to pozwala wzmocnić wiedzę ucznia o samym sobie, co z kolei podnosi jego odpowiedzialność za swoje działania i wzmacnia motywację. Uwzględnienie indywidualności ucznia, pomaga mu w postawieniu indywidualnych celów i stymuluje jego rozwój. Często pomijamy rozwój talentów osób mniej uzdolnionych lub zwracamy na nie mniejszą uwagę, niesłusznie uważając je za nieutalentowane. Dlatego w bloku NAUCZYCIEL - TUTOR omawiamy jak wspomagać rozwój ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji, czyli jak celnie rozpoznać predyspozycje, postawić trafne cele edukacyjne i zaplanować rozwój i jak to wszystko zrobić w 30 osobowej klasie.

Jak udział w szkoleniu wpłynie na ucznia?

Nasze szkolenia mają na celu rozwój umiejętności nauczyciela o kompetencje pracy z uczniem i grupą, której rezultatem jest sytuacja gdy uczeń:
- umie działać zgodnie z wartościami
- jest świadomy swoich mocnych i słabych stron
- potrafi określić swoje zainteresowania i przygotować plan ich rozwoju,
- posiada kluczowe kompetencje społeczne m.in komunikacji, współpracy w zespole,
- ma poczucie własnej wartości
- zna i rozumie koncepcję uczenia się przez całe życie, chce się rozwijać (widzi wartość w swoim rozwoju i w osiąganiu nowych kompetencji),
- ma dużo doświadczeń (brał udział/zorganizował wiele przedsięwzięć, sprawdził się w konkretnych zadaniach, potrafi wymienić listę tych zadań, w myśl zasady: trening czyni mistrza; potrafi wyciągać wnioski zarówno z sukcesów jak i porażek),
- ma poczucie własnej skuteczności (niewiedza nie jest czymś, co ucznia ogranicza, uczeń wie, że jest w stanie się nauczyć nowej rzeczy, wierzy w swoje możliwości, znajduje sposoby na poradzenie sobie z konkretną sytuacją),
- dobrze wywiązuje się ze swoich zadań (nawet jeżeli nie posiada umiejętności specjalistycznych, wie, że jest w stanie nadrobić braki, szybko się nauczyć pracy na wysokim poziomie),
- jest odpowiedzialny za zadania, potrafi je wykonać dobrze i na czas,
- potrafi planować (potrafi rozłożyć duże zadanie na czynniki pierwsze, a w przyszłej pracy zawodowej wie jak dobrze zaplanować swój dzień, umie dzielić zadania na etapy, jest sprawny w tym żeby myśleć co ma zrobić po kolei).

 

Blok: Nauczyciel - Lider grupy

W tym bloku szkolenia mają za zadanie rozwinąć warsztat zawodowy nauczyciela o kompetencje w zakresie budowania zgranych zespołów klasowych, jako niezbędnego warunku sukcesu edukacyjnego.

Nauczyciel jako lider klasy:

- buduje chętne do wspólpracy zespoły klasowe;

- stosuje skuteczną i zachęcającą komunikację;

- buduje prawdziwy autorytet wśród uczniów;

- tworzy środowisko sprzyjające motywacji wewnętrznej grupy;

- jest wsparciem i pomocą dla ucznia.

Blok tematyczny: Nauczyciel - Lider grupy

Temat szkolenia: "Jak budować prawdziwy autorytet wśród dzieci i młodzieży. Nauczyciel jako przykład, ekspert i przyjaciel."

Szkolenie o tym jak pracować z klasą i stać się prawdziwym autorytetem, którego uczniowie chcą naśladować. To skondensowana, praktyczna wiedza na temat budowania relacji z uczniem i grupą. Odpowiada na pytania jak być przykładem, ekspertem i przyjacielem grupy.

Wychowawca zawsze postrzegany jest jako lider, dlatego powinien od początku z pełną świadomością wchodzić w rolę lidera grupy i budować swój autorytet. Każdy uczeń najlepiej funkcjonuje w dobrze zorganizowanej grupie, jest wówczas bardziej zmotywowany do działania, rozwija się indywidualnie i społecznie.

Dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

Szkolenie ma za zadanie rozwinąć warsztat zawodowy nauczyciela o kompetencje w zakresie wchodzenia w rolę lidera grupy, znajomości organizowania i kierowania grupą młodzieży. Odpowiada na pytanie jak budować prawdziwy autorytet. W czasie szkolenia każdy jego uczestnik, pozna 3 najważniejsze wymiary budowania autorytetu w grupie i klasie oraz dowie się jak:
• jak budować prawdziwy autorytet
• jak mądrze wymagać od innych
• jak mądrze pomagać innym
• jak być przykładem dla ucznia, czyli jak mieć realny wpływ na kształtowanie postaw młodego człowieka
• jak być przyjacielem ucznia, czyli jak budować relację opartą na zaufaniu
• jak być ekspertem, czyli bardzo dobrze znać stosowany program wychowawczy (cele krótkoterminowe, cele długoterminowe, metody pomiaru efektywności, atrakcyjne metody)

Wprowadzenie teoretyczne i część praktyczna w zakresie następujących tematów:

- autorytet – definicja i znaczenie

- co składa się na autorytet

- jakie są podstawowe kompetencje w pracy z grupą

- cechy psychiki ludzkiej

- człowiek jako istota społeczna

- cechy nauczyciela będącego ekspertem, przykładem i przyjacielem ucznia

 

Przeczytaj o tym więcej na naszym blogu:

Autorytet nauczyciela

Szkolenie może być prowadzone w formie online lub w formie stacjonarmej (w miejscu wskazanym przez klienta /np. szkoła/ szkolenie  trwa 4 godziny lekcyjne - 4 x 45 min). 

Blok tematyczny: Nauczyciel - Lider grupy

Temat szkolenia: "Przepis na zgraną klasę, czyli 5 cech dobrej grupy - niezbędna wiedza na temat budowania i utrzymania zgranej klasy."

Szkolenie to skondensowana, praktyczna wiedza na temat zasad tworzenia zgranej i zmotywowanej grupy. Daje podstawy do budowania klasy, w której uczniowie chętniej i skuteczniej realizują cele, działają na wspólny sukces i tworzą przyjazne środowisko do rozwoju.

Dobrze funkcjonująca grupa klasowa, to „wielki sprzymierzeniec” w procesie wychowawczym. Młodzi ludzie dopiero w dobrej grupie właściwie się rozwijają.

Zgrana klasa, to grupa osób, z którą wszyscy chętnie współpracują. Uczniowie nawzajem się wspierają, a czas spędzony w szkole odbierają jako cenny i potrzebny. Grupa rówieśników jest najlepszym środowiskiem rozwoju młodego człowieka, daje poczucie bezpieczeństwa, jest miejscem uczenia się odpowiedzialności za siebie i innych, nauki wyznaczania i osiągania celów oraz wspólnej pracy zespołowej. Dobra grupa to najlepsze środowisko, którego pożąda każdy człowiek.

Dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

Szkolenie ma za zadanie rozwinąć warsztat zawodowy nauczyciela o kompetencje w zakresie budowania zgranych zespołów klasowych. W czasie szkolenia każdy jego uczestnik, pozna 5 najważniejszych elementów dobrze funkcjonujących klas oraz dowie się:

• jak budować zgraną klasę, ukierunkowaną na osiągnięcie wspólnych korzyści i sukcesów
• jak postawiać klasie atrakcyjny i motywujący cel
• jak skutecznie i rozwojowo dzielić zadania w grupie
• co zrobić, aby uczniowie respektowali normy społeczne (np. sposoby na utrzymanie ciszy w klasie)
• jak stworzyć przyjazne miejsce, z którym grupa będzie się utożsamiać i w którym będzie chętnie współpracować

Program szkolenia jest zgodny z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa dając praktyczne wskazówki na to jak zapewnić w szkole działania zmierzające do kształtowania postaw i respektowania norm społecznych.

Program szkolenia:
- definicja dobrej grupy
- znaczenie grupy w życiu młodego człowieka
- rola nauczyciela i wychowawcy w grupie
- postawy wobec zaangażowana w grupie
- fazy funkcjonowania grupy
- 5 cech dobrej grupy – zasady tworzenia zgranej i zmotywowanej grupy
- jak postawić klasie atrakcyjny i motywujący cel
- jak skutecznie i rozwojowo dzielić zadania w grupie
- co zrobić, aby uczniowie respektowali normy społeczne
- jak stworzyć przyjazne miejsce, z którym grupa będzie się utożsamiać i w którym będzie chętnie współpracować

Przeczytaj o tym więcej na naszym blogu:

1) Jak postawić grupie motywujący cel?

2) Jak skutecznie i rozwojowo dzieliś zadania w zespole?

Szkolenie może być prowadzone w formie online lub w formie stacjonarmej (w miejscu wskazanym przez klienta /np. szkoła/ szkolenie  trwa 4 godziny lekcyjne - 4 x 45 min). 

Blok tematyczny: Nauczyciel - Lider grupy

Temat szkolenia: "Jak zmotywować uczniów do pracy? Sposoby motywowania uczniów - znaczenie motywacji wewnętrznej w procesie edukacji."

Najlepszy nauczyciel to taki, który potrafi wzbudzić wśród swoich uczniów motywację do nauki. Ale przecież prawdziwa motywacja, to drzwi otwierane od środka. Jak uczeń sam nie chce, to co my możemy zrobić? No właśnie, jak to zrobić, żeby uczeń sam chciał? Jak budować motywację wewnętrzną?

Dzieci i uczniowie nie staną się wyznawcami prawd i zasad, które chcemy im przekazać, dopóki ich motywacja nie będzie pochodziła z wewnętrznego źródła kontroli, czyli dopóki nie stworzymy im środowiska sprzyjającego motywacji wewnętrznej. Uczniowie, jak i wszyscy ludzie lubią robić rzeczy, w których widzą sens, które do czegoś prowadzą. Nikt nie lubi, kiedy ktoś nam mówi co mamy robić, wolimy sami podejmować decyzje, a jak już ją podejmiemy, to jesteśmy bardziej konsekwentni w tym co robimy.

Dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

Szkolenie ma za zadanie rozwinąć warsztat zawodowy nauczyciela o kompetencje w zakresie
budowania środowiska sprzyjającego motywacji wewnętrznej uczniów oraz rozwijania zainteresowań uczniów wiedzą przedmiotową poprzez wykorzystanie ciekawych i skutecznych metod rozbudzania pasji.

Najważniejsze tematy szkolenia:
• motywacja wewnętrzne i zewnętrzna – konsekwencje stosowania nagród i kar
• 2 filary inspirowania ludzi
• komunikacja DLACZEGO?
• 3 potrzeby rozwojowe (3 elementy skutecznej autodeterminacji (motywacji wewnętrznej)?
• katalog metod budowania motywacji

 

Przeczytaj o tym więcej na naszym blogu:

Wielki Rower – czyli jak robić angażującą edukację i uruchamiać motywację do nauki

Szkolenie może być prowadzone w formie online lub w formie stacjonarmej (w miejscu wskazanym przez klienta /np. szkoła/ szkolenie  trwa 4 godziny lekcyjne - 4 x 45 min). 

Blok tematyczny: Nauczyciel - Lider grupy

Temat szkolenia: "Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali - komunikacja zachęcająca w edukacji."

Umiejętność budowania skutecznej komunikacji z uczniem jest doskonałą bazą do budowania dobrej relacji, co przekłada się na wzajemne zrozumienie, współpracę i dążenie do tych samych celów edukacyjnych i rozwojowych. Szkolenie to skondensowana wiedza na temat zasad i sposobów budowania skutecznej komunikacji.

Na umiejętność komunikacji składa się bycie dobrym nadawcą i dobrym odbiorcą. Uczniowie powinni przyswoić sobie takie kompetencje jak: słuchanie innych, jasne i pełne szacunku wyrażanie własnych potrzeb i uczuć. Dzięki dobrej i skutecznej komunikacji uczniowie mają poczucie więzi i autonomii, potrafią z szacunkiem wyrazić swoje myśli i poglądy, a to buduje w nich przekonanie, że potrafią wpływać na świat wokół siebie. Wszyscy mamy takie pragnienie, żeby dobrze dogadywać się z ludźmi dookoła nas, tzn. mówić tak, żeby inni nas słuchali i rozumieli, oraz tak słuchać, żeby samemu słyszeć i rozumieć.

Dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

Szkolenie ma za zadanie rozwinąć warsztat zawodowy nauczyciela o kompetencje w zakresie budowania dobrych relacji z uczniem, które przełożą się na dobrą komunikację i osiąganie zamierzonych celów edukacyjnych i wychowawczych.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:
• dlaczego autentyczna komunikacja jest bardzo trudna
• najpierw komunikacja czy relacja? podstawy relacji – rozumienie
• podejście wygrana – wygrana
• na czym polega wspólnota MY
• komunikacja językiem a komunikacja znaczeń
• blokady w komunikacji
• jak mądrze upominać

Szkolenie może być prowadzone w formie online lub w formie stacjonarmej (w miejscu wskazanym przez klienta /np. szkoła/ szkolenie  trwa 4 godziny lekcyjne - 4 x 45 min). 

Blok tematyczny: Nauczyciel - Lider grupy

Temat szkolenia: "Metoda projektu w edukacji – firma młodzieżowa jako skuteczne narzędzie pracy z klasą."

Szkolenie przedstawia praktyczną i angażującą dla młodzieży metodę Firmy Młodzieżowej. Ze względu na jej uniwersalność można ją wdrożyć w każdej klasie szkolnej, bez względu na profil, specyfikę szkoły czy miasto, w którym działa. Wprowadzenie metody czyni uczniów po części odpowiedzialnymi za życie szkoły, pozwala na kreowanie w nich poczucia samodzielności i bycia coraz sprawniejszymi w tym zakresie. Działania, które podejmuje młodzież, są okazją do sprawdzenia się w konkretnych rolach, a tym samym zdobycia precyzyjnych umiejętności.

Bycie sprawnym w dzisiejszych czasach to konieczność wynikająca z uwarunkowań rynku pracy, wymagających posiadania umiejętności bycia dobrym liderem lub/i dobrym pracownikiem. Metoda Firmy Młodzieżowej podejmuje tę kwestię, ucząc młodzież kultury organizacyjnej, kultury odpowiadania za innych i zarządzania grupą. Istotą jest skupianie się na rozbudzaniu motywacji wewnętrznej uczniów, rozwijaniu zainteresowań młodzieży i wpływaniu na pobudzenie jej aktywności do działania na rzecz wspólnot, w których żyje.

Dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

Szkolenie wyposaża w wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania metody Firmy Młodzieżowej, która:
• buduje kulturę organizacji, współpracy i rzetelnej pracy wśród młodzieży
• tworzy silną grupę o określonej strukturze, zwiększa szansę na osiąganie sukcesów grupowych i indywidulanych - zadania można dostosowywać do możliwości uczniów, by zapewnić im osobisty sukces, który stanie się inspiracją do dalszego rozwoju
• kreuje wśród uczniów umiejętności liderskie i organizacyjne
• uczy podejmowania zadań i solidnego ich wykonywania
• pokazuje korzyści z zainwestowania w swój rozwój już w szkole poprzez dostosowanie metod do zainteresowań uczniów
• uczy odpowiedzialności za zadania: przyzwyczaja uczniów do systematycznego, odpowiedzialnego działania we współpracy z innymi uczniami

1) Część teoretyczna
• założenia teoretyczne Firmy Młodzieżowej

2) Część praktyczna, czyli:
• jak skutecznie formułować z uczniami cele,
• jak podzielić role, stanowiska i zadania w zespole,
• jak wykorzystać formularz planu, metoda SMART
• Kanon prowadzenia Firmy Młodzieżowej (założenie firmy, podpisanie aktu notarialnego, stworzenie regulaminu organizacyjnego, planowanie w firmie, opracowanie planu strategicznego (działania marketingowe, finansowe, personalne, organizacji i zarządzania), ewaluacja

 

 

Szkolenie może być prowadzone w formie online lub w formie stacjonarmej (w miejscu wskazanym przez klienta /np. szkoła/ szkolenie  trwa 4 godziny lekcyjne - 4 x 45 min). 

 

Blok: Nauczyciel - Tutor

W tym bloku szkolenia dotyczą indywidualnej pracy z uczniem (członkiem klasy) i mają za zadanie rozwinąć umiejętności nauczyciela o kompetencje pracy tutoringowej z uczniem. 

Nauczyciel jako tutor:

- kształutuje u ucznia poczucie własnej skuteczności; 

- stawia adekwatne wymagania; 

- obiektywnie ocenia działania ucznia; 

- rozpoznaje predyspozycje, talenty i mocne strony ucznia;

- zachęca do samodzielnego krytyczneo myślenia.

Blok tematyczny: Nauczyciel - Tutor

Temat szkolenia: "Praca indywidualna z uczniem w 30 osobowej klasie - tutoring jako podstawa do wspomagania rozwoju i edukacji."

Szkolenie pokazuje jak uwzględniać indywidualność ucznia, jak pomóc mu w postawieniu indywidualnych celów i stymulować jego rozwój, jak organizować i planować procesy edukacyjne sprzyjające uczeniu się.

Uwzględnienie indywidualności ucznia, pomaga mu w postawieniu indywidualnych celów i stymuluje jego rozwój. Od dłuższego czasu dostrzegamy tendencje do zwiększania indywidualizacji nauczania, odkrywania i wykorzystywania indywidualności uczniów, to pozwala wzmocnić wiedzę ucznia o samym sobie, co z kolei podnosi jego odpowiedzialność za swoje działania i wzmacnia motywację. Często pomijamy rozwój talentów osób mniej uzdolnionych lub zwracamy na nie mniejszą uwagę, niesłusznie uważając je za nieutalentowane. Jeśli skupimy się na zaletach, wady przestaną mieć tak duże znaczenie a potencjał wzrośnie – talenty to wszystkie nasze predyspozycje, które możemy wykorzystywać w życiu (nasza wiedza i umiejętności, ale też cechy i to jak lubimy funkcjonować, nasze marzenia i pragnienia, motywy i wartości itp.). Nie ma nic przyjemniejszego niż życie i praca z osobami, które w pełni wykorzystują wszystkie swoje talenty.

Dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

Szkolenie ma za zadanie rozwinąć warsztat zawodowy nauczyciela o kompetencje w zakresie:
• rozpoznawania talentów i mocnych stron ucznia
• kształtowania u ucznia poczucia własnej skuteczności
• stawiania celów edukacyjnych
• wspomagania rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji i predyspozycji

Program szkolenia:
- organizowanie i planowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się
- rynek pracy kiedyś i dziś
- klasyczne doradztwo a tutoring - jak wspomagać rozwój kariery
- 7 talentów, które ma każdy z nas
- metody rozpoznawania predyspozycji zawodowych

Przeczytasz o tym więcej na naszym blogu:

Tutoring, mentoring i coaching w szkole

Szkolenie może być prowadzone w formie online lub w formie stacjonarmej (w miejscu wskazanym przez klienta /np. szkoła/ szkolenie  trwa 4 godziny lekcyjne - 4 x 45 min). 

Blok tematyczny: Nauczyciel - Tutor

Temat szkolenia: "Narzędzia tutoringu w edukacji – czyli jak wspomagać ucznia w wyborze indywidualnej ścieżki zawodowej?"

Szkolenie pokazuje ciekawe narzędzia i metody pracy sprzyjające rozwojowi logicznego myślenia uczniów. Przedstawia kilka prostych pomysłów, rozwiązań i tematów rozmów uczących dzieci i młodzież zdrowego rozsądku. Zostaną omówione ćwiczenia, które wspierają rozwój kreatywności i aktywności uczniów. Podczas części warsztatowej zostaną zaprezentowane informacje odnoszące się do najnowszych badań edukacyjnych z zakresu psychologii.
Rozwijanie wśród uczniów samoświadomości zachęca do myślenia, samodzielnego oceniania treści, uczy krytycznego myślenia i nieprzyjmowania wszystkiego, co się przeczyta w Internecie, uodparnia na manipulację.

Celem każdego procesu edukacyjnego jest przede wszystkim rozwijanie myślenia. Uczenie myślenia odnosi się do przysłowiowego dawania wędki lub nawet uczenia mentalności wędkarza, który nawet jak nie ma wędki, to potrafi ją wyprodukować. Logiczne myślenie, to kluczowa ludzka umiejętność, zapewniająca sprawne funkcjonowanie i prawidłowy rozwój nie tylko jednostki, ale także cywilizacji. Wrodzony talent czy inteligencja nie wystarczą, zwłaszcza, że na skuteczne, efektywne rozumowanie ogromny wpływ ma doświadczenie i – analogicznie jak w przypadku każdej ludzkiej umiejętności – treningi. Warto zatem zdawać sobie sprawę z wartości rozumowania w każdym z obszarów życia i zacząć trenować logiczne myślenie, aby efektywniej pracować i lepiej radzić sobie z nauką, nie tylko przedmiotów ścisłych, gdzie logiczne myślenie to podstawa, ale także humanistycznych czy przyrodniczych, w których łączenie faktów i wiedzy z różnych dziedzin stanowi klucz do sukcesu;

Dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

Szkolenie ma za zadanie poszerzyć warsztat zawodowy nauczyciela o kompetencje w zakresie uczenia logicznego myślenia. Szkolenie pokazuje skuteczne narzędzia rozwijania myślenia, w tym przede wszystkim:
• kreatywności
• myślenia krytycznego
• myślenia wieloaspektowego
• przewidywania konsekwencji
• rozumowania przyczynowo – skutkowego
• umiejętności mądrego zadawania pytań

Szkolenie oparte będzie o następującą tematykę:
- myślenie a skuteczność
- jak rozwijać wśród uczniów samoświadomość
- wizja i planowanie
- jak rozwijać kreatywność, myślenie krytyczne i wieloaspektowe
- jak uczyć czytania ze zrozumieniem
- jak uczyć dzieci zdrowego rozsądku

Przeczytaj o tym więcej tutaj.

Szkolenie może być prowadzone w formie online lub w formie stacjonarmej (w miejscu wskazanym przez klienta /np. szkoła/ szkolenie  trwa 4 godziny lekcyjne - 4 x 45 min). 

Blok tematyczny: Nauczyciel - Tutor

Temat szkolenia: "Jak oceniać? - sprawiedliwe i motywujące ocenianie, udzielanie informacji zwrotnej, chwalenie i docenianie uczniów."

Jako nauczyciele czy rodzice często, mimo najlepszych chęci, zniechęcamy dzieci, powodując u nich bezsilność i brak wiary we własne możliwości. Komunikaty, które odbierają nasze dzieci, powodują budowanie u nich przekonań o nich samych - jaki jestem?, o otaczającym ich świecie - jacy są inni ludzie i świat, w którym funkcjonuję? I jakie w związku z tym podejmuję w życiu decyzje? Zbyt często zamiast słuchać, mówimy uczniom co się stało, dlaczego tak się stało i co powinni zrobić, a nawet jak powinni się czuć. Bardzo często oczekujemy od innych, że się domyślą o co nam chodzi i czego potrzebujemy. Jeśli staramy się zrozumieć innych, inni będą się starać zrozumieć nas.

Budowanie z wychowankami prawdziwych relacji, opartych na rozumieniu, szczerym docenianiu i budowaniu motywacji wewnętrznej, a nie kontroli pomaga redukować lęk szkolny i sprawia, że uczniowie wkładają większy wysiłek w pracę nad swoim rozwojem.

Dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

Szkolenie ma za zadanie rozwinąć warsztat zawodowy nauczyciela o kompetencje w zakresie udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz motywującego oceniania i doceniania prac i zachowań uczniów. Pokazuje mechanizmy oceniania i ich wpływ na pracę i samoocenę uczniów.

Szkolenie zawiera praktyczne metody i odpowiedzi na pytania:

• jak oceniać działania i rezultat, bez oceniania osoby
• jak oceniać obiektywnie i brać pod uwagę indywidualne predyspozycje uczniów
• dlaczego warto oddzielić oceny od nagród i kar
• jak podsumowywać indywidualne oraz grupowe wysiłki edukacyjne
• dlaczego chwalenie może działać demotywująco – pochwała a zachęta
• jak nasze nastawienie wpływa na nasze działanie

 

Przeczytaj o nas więcej na naszym blogu:

Jak udzielać informacji zwrotnej, chwalić i doceniać

Szkolenie może być prowadzone w formie online lub w formie stacjonarmej (w miejscu wskazanym przez klienta /np. szkoła/ szkolenie  trwa 4 godziny lekcyjne - 4 x 45 min). 

Co wyróżnia nasze szkolenia?

Podstawy teoretyczne

Wskazujemy na konkretne koncepcje naukowe, z których czerpiemy opracowując tematy szkoleń i szczegółowe treści. Wskazujemy na ważne źródła, które poszerzają zakres omawianej tematyki.

Trafność tematów i wykorzystywanych przykładów

Dokładamy starań, aby nasze szkolenia odpowiadały na aktualne potrzeby szkół i stanowiły pomoc w realizacji wyzwań stojących przed nauczycielami.

Porady praktyczne

Każde szkolenie to okazja do ćwiczenia zdobytej wiedzy już w trakcie spotkania szkoleniowego, część praktyczna to ważna część każdego szkolenia. Ponadto przekazujemy materiały i narzędzia pracy, gotowe do wykorzystania podczas lekcji i działań z klasą.

Zaangażowani i oddani sprawie trenerzy

Z dużą starannością wybieramy kadrę trenerską, pracujemy z ludźmi z pasją i dużym zaangażowaniem.

grupa

Wszystkie szkolenia z naszej oferty bazują na koncepcji Dobrego Wychowania, w myśl której:

Uczeń jest podmiotem wychowania i nauczania.

Zawód nauczyciela jest zawodem o szczególnym znaczeniu społecznym, to od nauczycieli zależy przyszłość ekonomiczna, społeczna i kulturalna każdego kraju.

Optymalnym środowiskiem do rozwoju dla każdego młodego człowieka jest zgrana, bezpieczna i zintegrowana wokół wspólnego celu grupa (wspólnota klasy).

Rolą nauczycieli jest praca nad rozwijaniem w uczniach motywacji wewnętrznej.

Szkoła powinna w sposób systemowy stwarzać uczniom warunki do diagnozowania swoich predyspozycji, mocnych i słabszych stron, a także rozwijać zainteresowania.

Kompetencje społeczne są warunkiem sukcesu na rynku pracy, dlatego czas spędzony w szkole musi być szansą na ich rozwój.

Zapytaj o ofertę

Ada
Masz pytania?

Jestem do dyspozycji!

Serdecznie zapraszam do kontaktu. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiem.

Adrianna Lalak - Włosek
Specjalista ds. kursów i szkoleń CDW

502 928 477

adrianna.lalak@cdw.edu.pl