Szkolenia dla nauczycieli i wychowawców

Poprowadzimy szkolenie w formie online, ale też stacjonarnie w Twojej szkole!

Świat zmienia się w olbrzymim tempie. Codziennie słyszymy o nowych odkryciach, a pojęcie nauki przez całe życie jest aktualne jak nigdy wcześniej. Szkolenia dla nauczycieli, opracowane przez zespół Centrum Dobrego Wychowania mają za zadanie wesprzeć szkoły i nauczycieli w trudnym zadaniu edukacji młodego pokolenia, realizowanym w warunkach szybko zmieniającego się świata.

Blok

Nauczyciel – Lider grupy

Blok

Nauczyciel – Tutor

Tematy szkoleń

 

Blok: Nauczyciel - Lider grupy

W tym bloku szkolenia mają za zadanie rozwinąć warsztat zawodowy nauczyciela o kompetencje w zakresie budowania zgranych zespołów klasowych, jako niezbędnego warunku sukcesu edukacyjnego.

Blok tematyczny: Nauczyciel - Lider grupy

Temat szkolenia: "5 cech dobrej grupy, czyli przepis na zgraną klasę"

Szkolenie to skondensowana, praktyczna wiedza na temat zasad tworzenia zgranej i zmotywowanej grupy. Daje podstawy do budowania klasy, w której uczniowie chętniej i skuteczniej realizują cele, działają na wspólny sukces i tworzą przyjazne środowisko do rozwoju.

Dobrze funkcjonująca grupa klasowa, to „wielki sprzymierzeniec” w procesie wychowawczym. Młodzi ludzie dopiero w dobrej grupie właściwie się rozwijają.

Zgrana klasa, to grupa osób, z którą wszyscy chętnie współpracują. Uczniowie nawzajem się wspierają, a czas spędzony w szkole odbierają jako cenny i potrzebny. Grupa rówieśników jest najlepszym środowiskiem rozwoju młodego człowieka, daje poczucie bezpieczeństwa, jest miejscem uczenia się odpowiedzialności za siebie i innych, nauki wyznaczania i osiągania celów oraz wspólnej pracy zespołowej. Dobra grupa to najlepsze środowisko, którego pożąda każdy człowiek.

Dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

Szkolenie ma za zadanie rozwinąć warsztat zawodowy nauczyciela o kompetencje w zakresie budowania zgranych zespołów klasowych. W czasie szkolenia każdy jego uczestnik, pozna 5 najważniejszych elementów dobrze funkcjonujących klas oraz dowie się:

• jak budować zgraną klasę, ukierunkowaną na osiągnięcie wspólnych korzyści i sukcesów
• jak postawiać klasie atrakcyjny i motywujący cel
• jak skutecznie i rozwojowo dzielić zadania w grupie
• co zrobić, aby uczniowie respektowali normy społeczne (np. sposoby na utrzymanie ciszy w klasie)
• jak stworzyć przyjazne miejsce, z którym grupa będzie się utożsamiać i w którym będzie chętnie współpracować

Program szkolenia jest zgodny z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa dając praktyczne wskazówki na to jak zapewnić w szkole działania zmierzające do kształtowania postaw i respektowania norm społecznych.

Program szkolenia:
1) Część teoretyczna:
- cechy psychiki ludzkiej, człowiek jako istota społeczna
- 5 cech dobrej grupy
- role członków grupy
- grupy formalne i nieformalne

2) Część praktyczna:
- metody tworzenia zgranej klasy
- praca w grupach – zajęcia warsztatowe

Nasi trenerzy przeprowadzają szkolenie w miejscu wskazanym przez klienta (np. szkoła). Szkolenie ma formę stacjonarną i trwa 4 godziny lekcyjne (4 x 45 min).

076 (Copy)

Blok tematyczny: Nauczyciel - Lider grupy

Temat szkolenia: "Firma młodzieżowa, czyli jak uczyć współpracy"

teacher-4784916_1920

Szkolenie przedstawia praktyczną i angażującą dla młodzieży metodę Firmy Młodzieżowej. Ze względu na jej uniwersalność można ją wdrożyć w każdej klasie szkolnej, bez względu na profil, specyfikę szkoły czy miasto, w którym działa. Wprowadzenie metody czyni uczniów po części odpowiedzialnymi za życie szkoły, pozwala na kreowanie w nich poczucia samodzielności i bycia coraz sprawniejszymi w tym zakresie. Działania, które podejmuje młodzież, są okazją do sprawdzenia się w konkretnych rolach, a tym samym zdobycia precyzyjnych umiejętności.

Bycie sprawnym w dzisiejszych czasach to konieczność wynikająca z uwarunkowań rynku pracy, wymagających posiadania umiejętności bycia dobrym liderem lub/i dobrym pracownikiem. Metoda Firmy Młodzieżowej podejmuje tę kwestię, ucząc młodzież kultury organizacyjnej, kultury odpowiadania za innych i zarządzania grupą. Istotą jest skupianie się na rozbudzaniu motywacji wewnętrznej uczniów, rozwijaniu zainteresowań młodzieży i wpływaniu na pobudzenie jej aktywności do działania na rzecz wspólnot, w których żyje.

Dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

Szkolenie wyposaża w wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania metody Firmy Młodzieżowej, która:
• buduje kulturę organizacji, współpracy i rzetelnej pracy wśród młodzieży
• tworzy silną grupę o określonej strukturze, zwiększa szansę na osiąganie sukcesów grupowych i indywidulanych - zadania można dostosowywać do możliwości uczniów, by zapewnić im osobisty sukces, który stanie się inspiracją do dalszego rozwoju
• kreuje wśród uczniów umiejętności liderskie i organizacyjne
• uczy podejmowania zadań i solidnego ich wykonywania
• pokazuje korzyści z zainwestowania w swój rozwój już w szkole poprzez dostosowanie metod do zainteresowań uczniów
• uczy odpowiedzialności za zadania: przyzwyczaja uczniów do systematycznego, odpowiedzialnego działania we współpracy z innymi uczniami

1) Część teoretyczna
• założenia teoretyczne Firmy Młodzieżowej

2) Część praktyczna, czyli:
• jak skutecznie formułować z uczniami cele,
• jak podzielić role, stanowiska i zadania w zespole,
• jak wykorzystać formularz planu, metoda SMART
• Kanon prowadzenia Firmy Młodzieżowej (założenie firmy, podpisanie aktu notarialnego, stworzenie regulaminu organizacyjnego, planowanie w firmie, opracowanie planu strategicznego (działania marketingowe, finansowe, personalne, organizacji i zarządzania), ewaluacja

Nasi trenerzy przeprowadzają szkolenie w miejscu wskazanym przez klienta (np. szkoła). Szkolenie ma formę stacjonarną i trwa 4 godziny lekcyjne (4 x 45 min).

Blok tematyczny: Nauczyciel - Lider grupy

Temat szkolenia: "Autorytet nauczyciela i wychowawcy, czyli jak być dobrym liderem, przyjacielem, przykładem dla ucznia"

Szkolenie o tym jak pracować z klasą i stać się prawdziwym autorytetem, którego uczniowie chcą naśladować. To skondensowana, praktyczna wiedza na temat budowania relacji z uczniem i grupą. Odpowiada na pytania jak być przykładem, ekspertem i przyjacielem grupy.

Wychowawca zawsze postrzegany jest jako lider, dlatego powinien od początku z pełną świadomością wchodzić w rolę lidera grupy i budować swój autorytet. Każdy uczeń najlepiej funkcjonuje w dobrze zorganizowanej grupie, jest wówczas bardziej zmotywowany do działania, rozwija się indywidualnie i społecznie.

Dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

Szkolenie ma za zadanie rozwinąć warsztat zawodowy nauczyciela o kompetencje w zakresie wchodzenia w rolę lidera grupy, znajomości organizowania i kierowania grupą młodzieży. Odpowiada na pytanie jak budować prawdziwy autorytet. W czasie szkolenia każdy jego uczestnik, pozna 3 najważniejsze wymiary budowania autorytetu w grupie i klasie oraz dowie się jak:
• jak budować prawdziwy autorytet
• jak mądrze wymagać od innych
• jak mądrze pomagać innym
• jak być przykładem dla ucznia, czyli jak mieć realny wpływ na kształtowanie postaw młodego człowieka
• jak być przyjacielem ucznia, czyli jak budować relację opartą na zaufaniu
• jak być ekspertem, czyli bardzo dobrze znać stosowany program wychowawczy (cele krótkoterminowe, cele długoterminowe, metody pomiaru efektywności, atrakcyjne metody)

Wprowadzenie teoretyczne i część praktyczna w zakresie następujących tematów:
1. Cechy dobrego Lidera
2. Relacja mistrz-uczeń
3. Autorytet formalny - nieformalny
4. Nauczyciel – przykład
5. Nauczyciel – przyjaciel
6. Nauczyciel - ekspert

Nasi trenerzy przeprowadzają szkolenie w miejscu wskazanym przez klienta (np. szkoła). Szkolenie ma formę stacjonarną i trwa 4 godziny lekcyjne (4 x 45 min).

teacher-3765909_1920

Blok tematyczny: Nauczyciel - Lider grupy

Temat szkolenia: "Budowanie motywacji wewnętrznej ucznia"

001 (Copy) (2)

Najlepszy nauczyciel to taki, który potrafi wzbudzić wśród swoich uczniów motywację do nauki. Ale przecież prawdziwa motywacja, to drzwi otwierane od środka. Jak uczeń sam nie chce, to co my możemy zrobić? No właśnie, jak to zrobić, żeby uczeń sam chciał? Jak budować motywację wewnętrzną?

Dzieci i uczniowie nie staną się wyznawcami prawd i zasad, które chcemy im przekazać, dopóki ich motywacja nie będzie pochodziła z wewnętrznego źródła kontroli, czyli dopóki nie stworzymy im środowiska sprzyjającego motywacji wewnętrznej. Uczniowie, jak i wszyscy ludzie lubią robić rzeczy, w których widzą sens, które do czegoś prowadzą. Nikt nie lubi, kiedy ktoś nam mówi co mamy robić, wolimy sami podejmować decyzje, a jak już ją podejmiemy, to jesteśmy bardziej konsekwentni w tym co robimy.

Dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

Szkolenie ma za zadanie rozwinąć warsztat zawodowy nauczyciela o kompetencje w zakresie
budowania środowiska sprzyjającego motywacji wewnętrznej uczniów oraz rozwijania zainteresowań uczniów wiedzą przedmiotową poprzez wykorzystanie ciekawych i skutecznych metod rozbudzania pasji.

Najważniejsze tematy szkolenia:
• motywacja wewnętrzne i zewnętrzna – konsekwencje stosowania nagród i kar
• 2 filary inspirowania ludzi
• komunikacja DLACZEGO?
• 3 potrzeby rozwojowe (3 elementy skutecznej autodeterminacji (motywacji wewnętrznej)?
• katalog metod budowania motywacji

Nasi trenerzy przeprowadzają szkolenie w miejscu wskazanym przez klienta (np. szkoła). Szkolenie ma formę stacjonarną i trwa 4 godziny lekcyjne (4 x 45min).

 

Blok: Nauczyciel - Tutor

W tym bloku szkolenia dotyczą indywidualnej pracy z uczniem (członkiem klasy) i mają za zadanie rozwinąć umiejętności nauczyciela o kompetencje pracy tutoringowej z uczniem. 

Blok tematyczny: Nauczyciel - Tutor

Temat szkolenia: "Wspomaganie rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, czyli jak celnie rozpoznać predyspozycje, postawić trafne cele edukacyjne i zaplanować rozwój"

Szkolenie pokazuje jak uwzględniać indywidualność ucznia, jak pomóc mu w postawieniu indywidualnych celów i stymulować jego rozwój, jak organizować i planować procesy edukacyjne sprzyjające uczeniu się.

Uwzględnienie indywidualności ucznia, pomaga mu w postawieniu indywidualnych celów i stymuluje jego rozwój. Od dłuższego czasu dostrzegamy tendencje do zwiększania indywidualizacji nauczania, odkrywania i wykorzystywania indywidualności uczniów, to pozwala wzmocnić wiedzę ucznia o samym sobie, co z kolei podnosi jego odpowiedzialność za swoje działania i wzmacnia motywację. Często pomijamy rozwój talentów osób mniej uzdolnionych lub zwracamy na nie mniejszą uwagę, niesłusznie uważając je za nieutalentowane. Jeśli skupimy się na zaletach, wady przestaną mieć tak duże znaczenie a potencjał wzrośnie – talenty to wszystkie nasze predyspozycje, które możemy wykorzystywać w życiu (nasza wiedza i umiejętności, ale też cechy i to jak lubimy funkcjonować, nasze marzenia i pragnienia, motywy i wartości itp.). Nie ma nic przyjemniejszego niż życie i praca z osobami, które w pełni wykorzystują wszystkie swoje talenty.

Dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

Szkolenie ma za zadanie rozwinąć warsztat zawodowy nauczyciela o kompetencje w zakresie:
• rozpoznawania talentów i mocnych stron ucznia
• kształtowania u ucznia poczucia własnej skuteczności
• stawiania celów edukacyjnych
• wspomagania rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji i predyspozycji

Program szkolenia:
- organizowanie i planowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się
- rynek pracy kiedyś i dziś
- klasyczne doradztwo a tutoring - jak wspomagać rozwój kariery
- 7 talentów, które ma każdy z nas
- metody rozpoznawania predyspozycji zawodowych

Nasi trenerzy przeprowadzają szkolenie w miejscu wskazanym przez klienta (np. szkoła). Szkolenie ma formę stacjonarną i trwa 4 godziny lekcyjne (4 x 45 min).

048 (Copy) (2)

Blok tematyczny: Nauczyciel - Tutor

Temat szkolenia: "Sztuka rozmowy i budowania skutecznej komunikacji z uczniem"

006 (Copy)

Umiejętność budowania skutecznej komunikacji z uczniem jest doskonałą bazą do budowania dobrej relacji, co przekłada się na wzajemne zrozumienie, współpracę i dążenie do tych samych celów edukacyjnych i rozwojowych. Szkolenie to skondensowana wiedza na temat zasad i sposobów budowania skutecznej komunikacji.

Na umiejętność komunikacji składa się bycie dobrym nadawcą i dobrym odbiorcą. Uczniowie powinni przyswoić sobie takie kompetencje jak: słuchanie innych, jasne i pełne szacunku wyrażanie własnych potrzeb i uczuć. Dzięki dobrej i skutecznej komunikacji uczniowie mają poczucie więzi i autonomii, potrafią z szacunkiem wyrazić swoje myśli i poglądy, a to buduje w nich przekonanie, że potrafią wpływać na świat wokół siebie. Wszyscy mamy takie pragnienie, żeby dobrze dogadywać się z ludźmi dookoła nas, tzn. mówić tak, żeby inni nas słuchali i rozumieli, oraz tak słuchać, żeby samemu słyszeć i rozumieć.

Dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

Szkolenie ma za zadanie rozwinąć warsztat zawodowy nauczyciela o kompetencje w zakresie budowania dobrych relacji z uczniem, które przełożą się na dobrą komunikację i osiąganie zamierzonych celów edukacyjnych i wychowawczych.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:
• dlaczego autentyczna komunikacja jest bardzo trudna
• najpierw komunikacja czy relacja? podstawy relacji – rozumienie
• podejście wygrana – wygrana
• na czym polega wspólnota MY
• komunikacja językiem a komunikacja znaczeń
• blokady w komunikacji
• jak mądrze upominać

Nasi trenerzy przeprowadzają szkolenie w miejscu wskazanym przez klienta (np. szkoła). Szkolenie ma formę stacjonarną i trwa 4 godziny lekcyjne (4 x 45 min).

Blok tematyczny: Nauczyciel - Tutor

Temat szkolenia: "Sprawiedliwe i motywujące ocenianie, udzielanie informacji zwrotnej, chwalenie i docenianie uczniów"

Jako nauczyciele czy rodzice często, mimo najlepszych chęci, zniechęcamy dzieci, powodując u nich bezsilność i brak wiary we własne możliwości. Komunikaty, które odbierają nasze dzieci, powodują budowanie u nich przekonań o nich samych - jaki jestem?, o otaczającym ich świecie - jacy są inni ludzie i świat, w którym funkcjonuję? I jakie w związku z tym podejmuję w życiu decyzje? Zbyt często zamiast słuchać, mówimy uczniom co się stało, dlaczego tak się stało i co powinni zrobić, a nawet jak powinni się czuć. Bardzo często oczekujemy od innych, że się domyślą o co nam chodzi i czego potrzebujemy. Jeśli staramy się zrozumieć innych, inni będą się starać zrozumieć nas.

Budowanie z wychowankami prawdziwych relacji, opartych na rozumieniu, szczerym docenianiu i budowaniu motywacji wewnętrznej, a nie kontroli pomaga redukować lęk szkolny i sprawia, że uczniowie wkładają większy wysiłek w pracę nad swoim rozwojem.

Dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

Szkolenie ma za zadanie rozwinąć warsztat zawodowy nauczyciela o kompetencje w zakresie udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz motywującego oceniania i doceniania prac i zachowań uczniów. Pokazuje mechanizmy oceniania i ich wpływ na pracę i samoocenę uczniów.

Szkolenie zawiera praktyczne metody i odpowiedzi na pytania:

• jak oceniać działania i rezultat, bez oceniania osoby
• jak oceniać obiektywnie i brać pod uwagę indywidualne predyspozycje uczniów
• dlaczego warto oddzielić oceny od nagród i kar
• jak podsumowywać indywidualne oraz grupowe wysiłki edukacyjne
• dlaczego chwalenie może działać demotywująco – pochwała a zachęta
• jak nasze nastawienie wpływa na nasze działanie

Nasi trenerzy przeprowadzają szkolenie w miejscu wskazanym przez klienta (np. szkoła). Szkolenie ma formę stacjonarną i trwa 4 godziny lekcyjne (4 x 45 min).

005 (Copy)

Blok tematyczny: Nauczyciel - Tutor

Temat szkolenia: "Narzędzia tutoringu w edukacji – część 1, czyli jak uczyć myślenia"

021 (Copy)

Szkolenie pokazuje ciekawe narzędzia i metody pracy sprzyjające rozwojowi logicznego myślenia uczniów. Przedstawia kilka prostych pomysłów, rozwiązań i tematów rozmów uczących dzieci i młodzież zdrowego rozsądku. Zostaną omówione ćwiczenia, które wspierają rozwój kreatywności i aktywności uczniów. Podczas części warsztatowej zostaną zaprezentowane informacje odnoszące się do najnowszych badań edukacyjnych z zakresu psychologii.
Rozwijanie wśród uczniów samoświadomości zachęca do myślenia, samodzielnego oceniania treści, uczy krytycznego myślenia i nieprzyjmowania wszystkiego, co się przeczyta w Internecie, uodparnia na manipulację.

Celem każdego procesu edukacyjnego jest przede wszystkim rozwijanie myślenia. Uczenie myślenia odnosi się do przysłowiowego dawania wędki lub nawet uczenia mentalności wędkarza, który nawet jak nie ma wędki, to potrafi ją wyprodukować. Logiczne myślenie, to kluczowa ludzka umiejętność, zapewniająca sprawne funkcjonowanie i prawidłowy rozwój nie tylko jednostki, ale także cywilizacji. Wrodzony talent czy inteligencja nie wystarczą, zwłaszcza, że na skuteczne, efektywne rozumowanie ogromny wpływ ma doświadczenie i – analogicznie jak w przypadku każdej ludzkiej umiejętności – treningi. Warto zatem zdawać sobie sprawę z wartości rozumowania w każdym z obszarów życia i zacząć trenować logiczne myślenie, aby efektywniej pracować i lepiej radzić sobie z nauką, nie tylko przedmiotów ścisłych, gdzie logiczne myślenie to podstawa, ale także humanistycznych czy przyrodniczych, w których łączenie faktów i wiedzy z różnych dziedzin stanowi klucz do sukcesu;

Dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

Szkolenie ma za zadanie poszerzyć warsztat zawodowy nauczyciela o kompetencje w zakresie uczenia logicznego myślenia. Szkolenie pokazuje skuteczne narzędzia rozwijania myślenia, w tym przede wszystkim:
• kreatywności
• myślenia krytycznego
• myślenia wieloaspektowego
• przewidywania konsekwencji
• rozumowania przyczynowo – skutkowego
• umiejętności mądrego zadawania pytań

Szkolenie oparte będzie o następującą tematykę:
- myślenie a skuteczność
- jak rozwijać wśród uczniów samoświadomość
- wizja i planowanie
- jak rozwijać kreatywność, myślenie krytyczne i wieloaspektowe
- jak uczyć czytania ze zrozumieniem
- jak uczyć dzieci zdrowego rozsądku

Nasi trenerzy przeprowadzają szkolenie w miejscu wskazanym przez klienta (np. szkoła). Szkolenie ma formę stacjonarną i trwa 4 godziny lekcyjne (4 x 45 min).

Zapytaj o ofertę

Ada
Masz pytania?

Jestem do dyspozycji!

Serdecznie zapraszam do kontaktu. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiem.

Adrianna Lalak - Włosek
Specjalista ds. kursów i szkoleń CDW

502 928 477

adrianna.lalak@cdw.edu.pl